عضویت

محتوای دور های کشاورزی

دوره آموزشی آشنایی با پروانه سانان (پروانه شناسی) Introduction to Lepidoptera (Lepidoptera Study ) E-learning

دوره آموزشی آشنایی با پروانه سانان (پروانه شناسی)) Introduction to Lepidoptera (Lepidoptera Study ) E-learning آموزش مجازی آشنایی با پروانه سانان- پروانه شناسی: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت ...