0
021284284
محتوای دور های بازرگانی
بازاریاب

دوره آموزشی کارشناس بازاریابی خدمات Service Marketing Expert E-learning

آموزش کارشناس بازاریابی خدمات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کارشناس بازاریابی خدمات در بازاریابی هر آنچه قابلیت عرضه در بازار را داشته و بتواند نیازی از مشتریان را برآورده سازد ، کالا نامیده می شود . خدمات ...