0
021284284
محتوای دوره mba
مدیریت کسب و کار MBA

مدیریت کسب و کار MBA

         مدیریت کسب و کار mba  توسعه بر مبنای هر کدام از الگو های موجود، بدون توجه و در اختیار گرفتن یک فرآیند برنامه ریزی شده و مدیریت شده امری محال و غیر ممکن است. بهینه سازی ...