0
021284284
محتوای دوره پرورش کرم ابریشم
پرورش کرم ابریشم

پرورش کرم ابریشم

مقدمه : نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم وتولید فرآورده های ابریشمی ازجمله فعالیتهایی جانبی است که درکنار فعالیتهای اصلی کشاورزان هرمنطقه می تواند طی یک دوره کوتاه مدت ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و بکارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد ...
1 2