0
021284284
محتوای دوره ورمی کمپوست
ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست چیست: ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می‌گردد. ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود ...
1 2