0
021284284
محتوای دوره های ورزشی
15547

دوره آموزشی اصول و فلسفه تربیت بدنی Principles and Philosophy of Physical Education E-learning

اصول چیست؟ منابع اصول کدامند؟ فلسفه چیست؟ چرا تربیت بدنی به فلسفه نیاز دارد؟ فلسفه تربیت بدنی چیست؟فلسفه عنصری اساسی در فرآیندهای آموزشی محسوب می شود، بطوری که بدون داشتن پایه ها و تفکرات فلسفی نمی توان به دنبال اهداف ...
1 2 3 5