0
021284284
محتوای دوره های مهندسی صنایع

دوره آموزشی ارزیابی ریسکRisk Assessment E-learning

آموزش ارزیابی ریسک: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمّی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط است. در حقیقت از این ...