0
021284284
محتوای دوره های مشاوره

دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learningA

دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learningA اهدافی که برای آموزش متوسطه توسط صاحبنظران و متفکران مطرح شده اند، متعددند و به اشکال مختلفی نیز می توان آنها را طبقه بندی کرد.نیاز جامعه ...