0
021284284
محتوای دوره های حقوق
16090

دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی Civil Justice Act E-learningB

دوره آموزشی آموزش مجازی آیین دادرسی مدنی Civil Justice Act E-learning آموزش مجازی آیین دادرسی مدنی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی آیین ...
دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری  Criminal Justice Act E-learningB

دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری Criminal Justice Act E-learningB

دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری Criminal Justice Act E-learning آموزش مجازی آیین دادرسی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ آیین دادرسی کیفری | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آیین دادرسی کیفری ...
16082

دوره آموزشی داوری بین المللی International Arbitration E-learning

دوره آموزشی داوری بین المللی + مدرک فنی حرفه ای داوری بین المللی International Arbitration E-learning آموزش مجازی داوری بین المللی: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در ...
16076

دوره آموزشی متون حقوقی Legal texts E-learning

آموزش متون حقوقی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی متون حقوقی ویژگی متن حقوقی چیست؟ بی تردید این گونه نوشتارها تنها صرفاً شامل متونی با موضوع حقوقی نیست. در واقع مترجم در رویکرد خود به این نوع متن ...
16074

دوره آموزشی حقوق تجارت Trade Law E-learning

آموزش حقوق تجارت : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی حقوق تجارت انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست ...
16069

دوره آموزشی حقوق بین‌الملل خصوصی Private International Law E-learning

دوره آموزشی حقوق بین‌الملل خصوصی Private International Law E-learning آموزش مجازی حقوق بین‌الملل خصوصی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره حقوق بین‌الملل خصوصی و اخذ ...
16060

دوره آموزشی متون فقه Jurisprudence Texts E-learning

آموزش متون فقه: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی متون فقه فقه دانش بدست آوردن احکام شرعی فرعی بوسیله روش‌های معینی از منابع فقه است.تعریف معروف: فقه در اصطلاح عبارت است از: علمی که به‌وسیلهٔ آن احکام شرعی را از ...
16054

دوره آموزشی حقوق مدنی Civil Rights E-learningB

حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) ...