0
021284284
محتوای دوره مدیریت نمایشگاه
برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD)

برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD)

 برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD) آشنایی با نمایشگاه و نحوه برگزاری آن : در این خصوص و پی بردن به ارزش و اهمیت آن لازم بازبینی به قدمت این حرکت در طول تاریخ داشته باشیم. در گذشته برگزاری نمایشگاه ها ...

دوره آموزشی برگزاری و مدیریت نمایشگاه (Exhibition Holding and Management E-learningB (EMD

دوره EMD مدیریت نمایشگاه بین المللی + مدرک معتبر کوتاه بودن زمان مدیریت مدیران ارشد شرکت های نمایشگاهی و نبود منابع اطلاعاتی و علمی قابل دسترس برای این مدیریان، از مهمترین نقاط ضعف صنعت نمایشگاه به شمار می رود که ...