عضویت

محتوای دوره مدیریت اداری
آشنایی با مدیریت اداری

آشنایی با مدیریت اداری

مدیریت اداری مقدمه: مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان را برعهده دارد. وظایف مدیر اداری:بخشی از وظایف مدیر امور اداری مربوط به کارکنان می باشد از جمله: انجام امور استخدامی، موارد داخل سازمانی ...
demo2

دوره آموزشی مدیریت اداری Official Management E-learningB

آموزش مدیریت اداری : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت اداری مدیریت امور اداری در واقع جنبه های انسانی سازمان را در بر می گیرد، زیرا انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به ...