0
021284284
محتوای دوره مدارس هوشمند
مدیریت مدارس هوشمند

مدیریت مدارس هوشمند

                                                               مدیریت مدارس هوشمند مدارس هوشمند چیست ؟ اگر تصور ...

دوره آموزشی مدیریت مدارس هوشمندSmart Schools Management E-learning

دوره اموزشی مدیریت مدارس هوشمند+ مدرک معتبر آموزش مجازی مدیریت مدارس هوشمند، مدارسی هستند که مبانی توسعه آن ها استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است. تفاوت آن ها با مدارس مجازی این است که در این مدارس دانش ...