0
021284284
محتوای دوره سرپرستی سازمان
دوره آموزشی مدیریت سرپرستی سازمان Organization supervision Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت سرپرستی سازمان Organization supervision Management E-learning

سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان رابه وسیله زیردستان(نیروی خط مقدم کاروتولید)به انجام میرساند.به عبارت دیگر،سرپرستان مدیرانی هستند که بطور مستقیم مسئولیت هدایت کاروفعالیت کارکنان وزیردستان بلافصل رابرعهده دارند.اگر سرپرست یا مسئول بخشی از کارکنان ...