0
021284284
محتوای دوره روانشناسی کار

دوره آموزشی روانشناسی کارWork Psychology E-learning

دوره آموزشی روانشناسی کارWork Psychology E-learning از شاخه‌های جدید علم ومعرفت که مساله نیروی انسانی ودیگر جنبه‌های مربوط دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روانشناسی کار است.این شاخه از دانش مطالعه علمی رابطه میان انسان ودنیای کار را وجه ...