0
021284284
محتوای دوره آموزش کارشناس برق

کارشناس برق و الکترونیک خودرو Expert in Automotive Electrical and Electronics E-learningA

سیستم برقی در خودروها با چرخاندن سوئیچ شروع به کار کرده و حتی در حالت خاموشی موتور نیز استفاده های زیادی دارد.تا جایی که تصور یک خودرو احتراق درونی بدون سیستم برق تفکری غیر ممکن است.اکثر عیوب جزئی و اشکالات ...