عضویت

محتوای دوره آموزش خط شکسته

بکارگیری خط شکسته در کتابت متن قرآن کریم Using the broken line in the textbook of the Holy Quran E-learning

آموزش بکارگیری خط شکسته کتابت در متن قرآن کریم: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی بکارگیری خط شکسته کتابت در متن قرآن کریم شکسته ‌نستعلیق از جدیدترین خطوط خوشنویسی اسلامی و زیباترین و سومین گونه از خوشنویسی ایرانی است ...