عضویت

محتوای دوره آموزشی کشت
دوره آموزشی ارگونومی Ergonomics E-learning

دوره آموزش کشت گندم و جو Cultivating Wheat and Barley E-learningB

هزاران سال است که گندم و جو ، در تأمین غذای بشر نقش حیاتی ایفا می کنند. باستان شناسان از اهرام مصر نیز گندم و جو کشف کرده اند که در ظروف مخصوص نگهداری میشده است و نیز گندم در ...