0
021284284
محتوای دوره آموزشی خودشناسی
7877

دوره آموزشی خودشناسی Self Knowledge E-learning

آموزش خودشناسی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی خودشناسی انسان موجودى است که داراى استعدادهاى بسیار و قابلیت هاى بى شمار است هم از نظر ابعاد روحى و معنوى و هم از نظر توان هاى جسمى و بدنى ...