عضویت

محتوای دوره آموزشی اصول ممیزی
مباحث اصول ممیزی

مباحث اصول ممیزی

تعریفی از ممیزی اطلاعات (Information Audit) که به طور کلی مورد توافق پژوهشگران باشد وجود ندارد، با این حال در فرهنگ کسب و کار ممیزی اطلاعات اینگونه تعریف شده است که تجزیه و تحلیل و ارزیابی نظام اطلاعاتی سازمان (دستی ...
دوره آموزشی مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو Topics of auditing principles according ISO 19011 E-learning  19011

دوره آموزشی مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو Topics of auditing principles according ISO 19011 E-learning 19011

آموزش مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو 19011: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو 19011 استاندارد ۱۹۰۱۱ راهنمایی هایی را برای مدیریت کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های داخلی و ...