0
021284284
محتوای درباره مدیریت دانش
دوره آموزشی مدیریت دانش Knowledge Management E-learningB

دوره آموزشی مدیریت دانش Knowledge Management E-learningB

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری است.در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، ...