عضویت

محتوای داروساز
تکنسین داروخانه کیست

تکنسین داروخانه کیست

تکنسین داروخانه کیست؟ تکنسین داروخانه درکنار داروساز در بیمارستان ، داروخانه و حتی گاهی در برخی از سوپرمارکت ها مشغول به کار است. معمولا این مکان های یاد شده برای بیماران دارو تهیه می کند. در بسیاری از داروخانه ها، ...