0
021284284
محتوای خودشناسی
مربیگری خودشناسی

مربیگری خودشناسی

                                                                                ...
راههای خود شناسی

راههای خود شناسی

۱. مقدمه: صدهزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم داند او خاصیت هر جو هری در بیان جوهر خود چون خری که همی دانم یجوز و لایجوز تو ندانی خود یجوزی یا عجوز این روا وان ...

دوره آموزشی خودشناسی Self Knowledge E-learning

آموزش خودشناسی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی خودشناسی انسان موجودى است که داراى استعدادهاى بسیار و قابلیت هاى بى شمار است هم از نظر ابعاد روحى و معنوى و هم از نظر توان هاى جسمى و بدنى ...