عضویت

محتوای خريد و انتقال وام

نمونه وكالت خريد و انتقال وام

نمونه قرارداد وكالت خريد و انتقال وام موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .........................................................................  وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ...