0
021284284
محتوای ثبت شرکت
آنچه در مورد ثبت شرکت باید بدانیم

آنچه در مورد ثبت شرکت باید بدانیم

چگونگی ثبت یک شرکت سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت ...