عضویت

محتوای تولید خاتم
تاریخچه خاتم کاری

تاریخچه خاتم کاری

صنعت خاتم سازی از هنرهای ظریفه ای است که سابقه و ریشه ای بسیار کهن دارد. این هنر نیز مانند سایر هنرها و صنایع دستی ایران، نمونه زیبا و پرارزشی از ذوق و هنر مردم سرزمین ایران است. تاریخچه خاتم ...