0
021284284
محتوای تفکر سیستمی
مهارتهای تفکر سیستمی

مهارتهای تفکر سیستمی

مهارت‌های تفکر سیستمی یک متفکر پویا (در مقابل متفکر استاتیک) فردی است که همیشه این نکته که «همه چیز تغییر می‌کند» در ذهنش وجود دارد و توانایی متغیر دیدن بسیاری از چیز‌هایی را دارد که بسیاری از انسان‌ها آنها را ...