0
021284284
محتوای تاسیسات حرارتی

دوره آموزشی تاسیسات حرارتی Thermal installations E-learningA

دوره آموزشی تاسیسات حرارتی Thermal installations E-learningA از آنجایی که در دنیای امروز، تأمین آسایش و ایمنی بشر یکی از هدف های اصلی بوده و سعی شده که با استفاده و به کارگیری تاسیسات مکانیکی، در طراحی و اجرای ساختمان ...