0
021284284
محتوای تاریخ جهان
گذری از تاریخ جهان

گذری از تاریخ جهان

تاریخ جهان: تاریخ جهان مجموعه وقایعی است که در طول زمان برای انسان‌های روی کره زمین اتفاق افتاده است. تاریخ انسان باستان با اختراع خط آغاز شده که به صورت مستقل از یکدیگر، در بسیاری از نقاط زمین رخ داده ...