عضویت

محتوای بهره وری واحدهای صنفی

بهره وری واحدهای صنفی Productivity of the Trade Unions E-learning

دوره آموزشی بهره وری واحدهای صنفی + مدرک فنی حرفه ای بهره وری واحدهای صنفی Productivity of the Trade Unions آموزش مجازی بهره وری واحدهای صنفی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش ...