عضویت

محتوای بلغمی مزاج ها
انواع مزاج و ویژگی های آن

انواع مزاج و ویژگی های آن

انواع مزاجها و ویژگی های آنها افراد از نظر نوع مزاج به چهار دسته تقسیم می شوند: ۱)افراد صفراوی مزاج ۲) افراد سوداوی مزاج ۳) افراد بلغمی مزاج ۴) افراد دموی مزاج افراد از نظر نوع مزاج به چهار دسته ...