0
021284284
محتوای برداشت

نمونه وكالت برداشت از حساب و اخذ وام

وكالت برداشت از حساب و اخذ وام  موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .......... .................................. ............................ .............................. ........ ......................... وکیل : آقای / خانم : ...