0
021284284
محتوای بالابر

نمونه قرارداد خرید و نصب آسانسور

این متن نمونه بسیار ساده و قابل استفاده برای خرید و نصب آسانسور است. نمونه قرارداد خرید و نصب آسانسور  این قرارداد میان  ........... ................. به نشانی ....................................... تلفن ............... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک ...

نمونه قرارداد نگهداري، راهبري و تعمير بالابر يا آسانسور

قرارداد حاضر متن مناسبي براي راه اندازي، نگهداري و تعمير آسانسور و بالابر است كه مي تواند با توجه به طرفين قرارداد و نيازهاي هر كدام تغيير يابد يا تعديل شود نمونه قرارداد نگهداري، راهبري و تعمير بالابر يا آسانسور  ...