0
021284284
محتوای باستان شناسی چیست
باستان شناسی چیست؟

باستان شناسی چیست؟

مقدمه: باستان شناسی در مورد زندگی انسان هایی که در گذشته زندگی می کردند، اینکه از چه ابزاری برای زندگی استفاده کرده، چه چیزهایی دوست داشته، چه فرهنگی داشتند و... صحبت می کند. کلمه باستان شناسی یا archaeology از کلمۀ ...