عضویت

محتوای انواع عکاسی
عکاسی

عکاسی

مقدمه عکس به عنوان یک سند پر ارزش در درون خود راز ها و اسرارى دارد که هر بیننده و اهل تحقیق با اندک دقت و تأمل در کادر، رنگ، فرم و قالب عکس، پى به پیام و تأثیر آن ...