عضویت

محتوای انجام خدمات

نمونه قرارداد انجام خدمات

نمونه قرارداد انجام خدمات  مقدمه : در مورخه                       قرارداد حاضر بين                                    كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقاي                    از يك طرف و آقاي                فرزند               متولد         داراي شماره شناسنامه       صادره از          با تحصيلات                          در رشته                   كه ...