عضویت

محتوای امنیت اطلاعات
آشنایی با مباحث امنیت اطلاعات

آشنایی با مباحث امنیت اطلاعات

اطلاعات، واژه‌ای که تمامی انسان‌ها روزانه و با طرق متفاوت و گوناگون با آن سروکار دارند. اما نکته‌ای که حائز اهمیت می‌باشد بحث امنیت آن می‌باشد، مبحثی که همه ما آن را با واژه امنیت اطلاعات می‌شناسیم. در حقیقت می‌توان ...

امنیت اطلاعات

۱ تعریف امنیت اطلاعات ۲ تاریخچه ۳ مفاهیم پایه ۳.۱ محرمانگی ۳.۲ یکپارچه بودن ۳.۳ قابل دسترس بودن ۳.۴ قابلیت بررسی ۳.۵ قابلیت عدم انکار انجام عمل ۳.۶ اصل بودن ۴ کنترل دسترسی ۵ کنترل امنیت اطلاعات ۵.۱ مدیریتی ۵.۲ ...