0
021284284
محتوای افسردگی اضطراب

دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب Controlling depression and anxiety E-learningB

آموزش کنترل افسردگی و اضطراب: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب اختلالات اضطرابی امراض پزشکی جدی است و شامل احساسات شدید ترس، اضطراب، نگرانی و هراس اغلب با شرایط خاص، رویدادها و یا اشیاء در ارتباط است. ...