0
021284284
محتوای افسانه
افسانه های ادبیات فارسی

افسانه های ادبیات فارسی

افسانه ها جن : از موجودهای خیالی و افسانه ای فرهنگ عامه و خرافات مردم خاورمیانه و ایران است. جن واژه ای عربی و به معنی موجود پنهان و نادیدنی است و در فارسی با مفهومی نزدیک به پری از ...