0
021284284
محتوای استانداردIFS
دوره آموزشی دریافت نشان  Getting IFS  brand E-learning  IFS

دوره آموزشی دریافت نشان Getting IFS brand E-learning IFS

باتوجه به نیاز خریدارن مواد غذایی در فروشگاه ها به کسب اطلاع از نحوه تامین مواد اولیه و محصولات غذایی،دست اندر کاران فروش مواد غذایی در کشور فرانسه وآلمان در هماهنگی با دیگر کشور های جهان اقدام به تدوین استاندارد ...