0
021284284
محتوای استاندارد ISO/TS 16949
مباحث استاندارد فنی صنایع خوردوسازی Topics of  ISO/TS 16949 automotive industry Technical Standard E-learning  ISO/TS 16949

مباحث استاندارد فنی صنایع خوردوسازی Topics of ISO/TS 16949 automotive industry Technical Standard E-learning ISO/TS 16949

مشخصات فنی ISO / TS 16949 توسط گروه کاری بین‌المللی خودرو IATF و اتحادیه تولیدکنندگان خودرو در ژاپن (JAMP) با پشتیبانی کمیته فنی مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ISO / TS 176 تهیه شده‌است. هر مشخصات فنی (ISO/TS) بیانگر توافق ...