0
021284284
محتوای استاندارد EFQM

دوره آموزشی مباحث تعالی سازمانی Topics of EFQM Organizational Excellence E-learningA EFQM

دوره آموزشی مباحث تعالی سازمانی Topics of EFQM Organizational Excellence E-learningA EFQM مدل EFQM معتقد است که نتایج برتری( مشتریان، کارکنان و جامعه ) از طریق رهبری استراتژی و سیاست مشارکت،  منابع و فرایندها حاصل می شود. برخلاف بسیاری از چارچوب ...