0
021284284
محتوای استاندارد BS 13500
مباحث حاکمیت ملی برای سازمانها  Topics of National Sovereignty for BS 13500 Organizations E-learning  BS 13500

مباحث حاکمیت ملی برای سازمانها Topics of National Sovereignty for BS 13500 Organizations E-learning BS 13500

حاکمیت سازمانی خوب منافع مالی و شهرت را به ارمغان می آورد. BS 13500 در تابستان ۲۰۱۳ به عنوان یک استاندارد حاکمیت ملی برای سازمان ها از همه نوع و اندازه منتشر شده است. سازمانهای حرفه ای، ادارات دولتی و ...