عضویت

محتوای استاندارد 19011
دوره آموزشی مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو Topics of auditing principles according ISO 19011 E-learning  19011

دوره آموزشی مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو Topics of auditing principles according ISO 19011 E-learning 19011

آموزش مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو 19011: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو 19011 استاندارد ۱۹۰۱۱ راهنمایی هایی را برای مدیریت کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های داخلی و ...