0
021284284
محتوای استاندارد 10006
مباحث بهبود کیفیت موادغذایی(پرتودهی)   Quality Improvement of food (irradiation)  ISO 14470  E-learning  ISO 14470

مباحث بهبود کیفیت موادغذایی(پرتودهی) Quality Improvement of food (irradiation) ISO 14470 E-learning ISO 14470

آخرین دستاوردهای الزامات پرتو دهی مواد غذایی را که بطور معمول برای بهبود کیفیت و ایمنی فرآیند مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد را ارائه می نماید. تولید کنندگان ، اپراتورهای پرتو دهی ، تنظیم کننده ها ، مشتریان ...
1 2 3 4