0
021284284
محتوای استاندارد کیفیت
مباحث صلاحیت آزمایشگاه های آزمون  Topics of ISO 17025 testing laboratories competence E-learning   ISO 17025

مباحث صلاحیت آزمایشگاه های آزمون Topics of ISO 17025 testing laboratories competence E-learning ISO 17025

استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ یک استاندارد بین المللی کیفیت می باشد که برای بکارگیری در آزمایشگاهها تدوین شده است. این استاندارد جایگزین دو استاندارد EN 45001  و Guide 25  می باشد. آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیونی که قصد بکارگیری یک سیستم کیفی ...