عضویت

محتوای استاندارد مدیریت کیفیت صنایع غذایی
دوره آموزشی مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو Topics of ISO 22000 Food Safety Management E-learningB  22000

دوره آموزشی مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو Topics of ISO 22000 Food Safety Management E-learningB 22000

آموزش مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000 این استاندارد در اول سپتامبر ۲۰۰۵ توسط کمیته فنی محصولاSO ت غذایی  I/TC 34 سازمان بین- المللی ...