0
021284284
محتوای ارزیابی
arzyabi risk

معرفی جامع و کامل ارزیابی ریسک

مقدمه: با افزایش فعالیتهای صنعتی و گسترش فناوری و افزایش کـاربرد ماشینآالت، روند بروز حوادث در محیطهای صنعتی نیز فزونی یافته است. درسیستمهای سنتی، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر، اقدام به بررسی علل حوادث میگردید و ...
بیمه

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه اتش سوزی Fire Insurance Damage Assessment Expert E-learning

آموزش کارشناس بیمه اتش سوزی و ارزیابی خسارت: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کارشناس بیمه اتش سوزی و ارزیابی خسارت کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی کسی است که علاوه برمهارت در ارزیابی بیمه های آتش ...