0
021284284
محتوای اداری
نوشتن نامه اداری

نوشتن نامه اداری

نوشتن نامه اداری مقدمه نوشتن نامه اداری  پیش از آنکه حاصل مهارت های الگوبردار باشد، نتیجه ذوق و ممارست در نوشتن است .نحوه نوشتن نامه اداری با دیگر نامه ها فرق دارد، اکثر سازمان ها و شرکت های اداری برای ...

نمونه وكالت اداري

وكالت اداري موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص ...

نمونه وكالت اداري براي انبوه سازي

وكالت اداري براي انبوه سازي موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ..................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................... ....................... ........................ ................... ................................. وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... ...
دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری Writing methods & official correspondence E-learningB

دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری Writing methods & official correspondence E-learningB

مکاتبات اداری یکی از مهمترین ابزارها برای دستیابی به اهداف سازمانی می باشد.زبان رسمی هر سازمان که در مکاتبات اداری آن مشهود است، بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان می باشد.در تشکیلات اداری انواع مکاتبات از ...