0
021284284
محتوای ابعاد سازه

دوره آموزشی مدل سازی و ابعاد سازه Modeling and Structural Dimensions E-learning

دوره آموزشی مدل سازی و ابعاد سازه Modeling and Structural Dimensions E-learning در واقع این دوره آموزشی به‌منظور برقراری ارتباط میان روش‌های سنتی مورد استفاده در مقاومت مصالح و روش‌های امروزی و مدرن که تحت عنوان روش اجزاء محدود نیز ...