عضویت

محتوای آنتی اکسیدان
آنتی اکسیدانت ها

آنتی اکسیدانت ها

معروف ترین جمله ای که در مورد آنتی اکسیدان ها گفته می شود و معروف ترین تعریفی که از این ترکیبات می شود این بوده است که: «آنتی اکسیدان ها بدن را رد برابر رادیکال های آزاد محافظت می کنند.» ...